จากข่าวสะเทือนใจเยาวชนอายุ 14 ยิงกราดห้างพารากอน โดยใช้อาวุธแบลงค์กันที่ถูกดัดแปลง สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ฟ้าบีบีกันจะบอกความหมายของแบลงค์กัน ความแตกต่างระหว่างแบลงค์กันกับบีบีกัน ความอันตรายของปืนประเภทนี้และกฎหมายที่คุณควรรู้หากมีไว้ในครอบครอง

แบลงค์กัน คืออะไร ?

แบลงค์กัน (Blank Gun) คือ อาวุธจำลองที่ทำขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนอาวุธปืนจริง แต่ไม่สามารถยิงกระสุนจริงได้ แบลงค์กันทำงานโดยใช้ดินดอกไม้เพลิงอัดแน่นอยู่ในปลอกกระสุน เมื่อเหนี่ยวไกดินดอกไม้เพลิงจะเกิดการระเบิด ทำให้เกิดเสียงดังและควันออกมา แต่ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายได้

แบลงค์กันมักถูกใช้ในงานแสดงละคร ภาพยนตร์ การปล่อยตัวนักกีฬา หรือเพื่อการสะสม ในประเทศไทย แบลงค์กันจัดเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน จึงไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองหรือซื้อ แต่เวลาที่ซื้อจำเป็นจะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนกับร้านค้าไว้ด้วย เพื่อที่ทางร้านจะได้นำไปลงบันทึกว่ารายการนี้เป็นของผู้ใด

อย่างไรก็ตาม แบลงค์กันสามารถนำมาดัดแปลงให้สามารถยิงกระสุนจริงได้ โดยการเปลี่ยนลำกล้องและชิ้นส่วนภายในปืน แบลงค์กันดัดแปลงนี้จัดเป็นอาวุธปืนผิดกฎหมาย ผู้ที่ครอบครองหรือใช้แบลงค์กันดัดแปลงอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบลงค์กัน-กระสุนเปล่า

คุณสมบัติของแบลงค์กัน

 • ยิงกระสุนจริงไม่ได้
 • ทำงานโดยใช้ดินดอกไม้เพลิง
 • ทำให้เกิดเสียงดังและควัน
 • มักถูกใช้ในงานแสดงละคร ภาพยนตร์ การปล่อยตัวนักกีฬา หรือเพื่อการสะสม
 • จัดเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน จึงไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองหรือซื้อ
 • แต่เวลาที่ซื้อจำเป็นจะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนกับร้านค้าไว้ด้วย

ความแตกต่างระหว่างแบลงค์กันกับปืนบีบีกัน

แบลงค์กัน (Blank Gun) และปืนบีบีกัน (BB Gun) เป็นอาวุธจำลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

หลักการการทำงาน

หลักการทำงานของแบลงค์กัน

แบลงค์กันทำงานโดยใช้ดินดอกไม้เพลิงอัดแน่นอยู่ในปลอกกระสุน เมื่อเหนี่ยวไกดินดอกไม้เพลิงจะเกิดการระเบิด ทำให้เกิดเสียงดังและควันออกมา แต่ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายได้

หลักการทำงานของปืนบีบีกัน

ปืนบีบีกันทำงานโดยใช้กระสุนบีบี (BB Bullets) ซึ่งเป็นกระสุนที่ทำจากพลาสติกหรือโลหะขนาดเล็ก เมื่อเหนี่ยวไกกระสุนบีบีจะถูกยิงออกจากปืนด้วยแรงอัดลมหรือแก๊ส กระสุนบีบีอาจสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายได้เล็กน้อย เช่น รอยฟกช้ำหรือบาดแผล

ประเภทของกระสุน

 • แบลงค์กันยิงกระสุนเปล่า (Blank Cartridge) ซึ่งเป็นกระสุนที่ไม่มีหัวกระสุนหรือลูกปืน แต่มีดินดอกไม้เพลิงอัดแน่นอยู่ภายใน
 • ปืนบีบีกันยิงกระสุนบีบี (BB Bullets) ซึ่งเป็นกระสุนที่ทำจากพลาสติก เซรามิกหรือโลหะขนาดเล็ก

Blank Cartridge-กระสุนเปล่า

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบลงค์กันจัดเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน จึงไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองหรือซื้อ แต่เวลาที่ซื้อจำเป็นจะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนกับร้านค้าไว้ด้วย เพื่อที่ทางร้านจะได้นำไปลงบันทึกว่ารายการนี้เป็นของผู้ใด

ปืนบีบีกันจัดเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเช่นเดียวกัน แต่ถูกใช้ในการสันทนาการจึงไม่ต้องขออนุญาตในการครอบครองหรือซื้อแต่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายและห้ามนำไปใช้ในที่สาธารณะเด็ดขาด

 • พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดประเภทของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547

อันตรายของแบลงค์กัน

แม้แบลงค์กันไม่สามารถยิงกระสุนจริงได้ แต่ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น

 • เสียงดังรบกวน
 • ควันอุดกั้นทางเดินหายใจ
 • เศษดินดอกไม้เพลิงอาจกระเด็นเข้าตาหรือผิวหนัง
 • หากนำไปดัดแปลงให้สามารถยิงกระสุนจริงได้ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ข้อควรระวังในการครอบครองและใช้งานแบลงค์กัน

 • ควรใช้แบลงค์กันอย่างระมัดระวัง
 • ไม่ควรใช้แบลงค์กันใกล้บุคคลอื่น
 • ไม่ควรใช้แบลงค์กันในพื้นที่สาธารณะ
 • ไม่ควรดัดแปลงแบลงค์กันให้สามารถยิงกระสุนจริงได้

สรุป

แบลงค์กันและปืนบีบีกัน เป็นอาวุธจำลองที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แบลงค์กันมักถูกใช้ในงานแสดงละคร ภาพยนตร์ การปล่อยตัวนักกีฬา หรือเพื่อการสะสม ในขณะที่ปืนบีบีกันมักถูกใช้เพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ ทั้งนี้ไม่ควรนำปืนทั้ง 2 ประเภทนี้ไปดัดแปลงเด็ดขาด อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งยังสามารถสร้างอันตรายแก่ชีวิตของผู้อื่นได้